Stadgar för Hyssnabornas Bygdegårdsförening

 

 • 1. NAMN

Föreningens namn är Hyssnabornas Bygdegårdsförening.

 

 • 2. ÄNDAMÅL

Föreningen, som är partipolitiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalen sklla opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, enskilda, ideella organisationer, företag och offentliga myndigheter, som önskar använda lokalen förutsatt att de delar föreningens demokratiska värderingar.

Föreningen finns till på bygdens initiativ och ska bidra till lokal utveckling där den verkar. Genom kulturverksamhet och andra insatser ska föreningen erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka bygdens attraktionskraft för såväl vuxna som barn och ungdomar.

För att främja sitt ändamål ska föreningen samarbeta med liknande organisationer och lokala föreningar samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

 

 • 3. HEMVIST OCH FÖRENINGSFORM

Föreningen är en ideell förening med hemvist i Marks kommun, i Västra Götalands län.

 

 • 4. INTRÄDE

Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening, stiftelse, annan organisation, familj eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och ändamål.

 

 • 5. AVGIFTER OCH MEDLEMSKAP

Medlem är den som betalar avgift enligt överenskomna regler och med belopp som årligen fastställs av årsmötet.

 

 • 6 a. UTESLUTNING

Bryter medlem mot dessa stadgar, på annat sätt skadar föreningen, motarbetar dess syften eller avstår från att erlägga avgifter enligt överenskommelse kan styrelsen utesluta medlemmen ur föreningen.

Medlem som motsätter sig uteslutningsbeslutet kan genom en skriftlig begäran inom 30 dagar hänskjuta beslutet till kommande årsmöte.

 

 

 • 6 b. UTTRÄDE

Medlem, som önskar utträda ur föreningen, skall anmäla detta till styrelsen. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej.

 

 • 7. MEDLEMSFÖRTECKNING

Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning över föreningen medlemmar. Medlemsförteckningen skall följande gällande lagstiftning.

 

 • 8. ORGAN

Föreningens organ

 1. Årsmöte
 2. Medlemsmöte
 3. Styrelse
 4. Revisorer
 5. Valberedning
 • 9. ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte hålls årligen tidigast den 1 januari och senast den 15 mars.  Vid årsmötet har varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Om votering begärs i personval genomförs alltid sluten omröstning. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

 

 • 10. VID ORDINARIE ÅRSMÖTE SKA FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLAS:
 1. Val av mötesordförande och sekreterare
 2. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
 3. Val av två rösträknare
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Godkännande av kallelse
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det gångna året
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
 10. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 12. Val av ordförande i föreningen
 13. Val av övriga styrelseledamöter
 14. Val av revisorer
 15. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma
 16. Val av ombud till övriga föreningar.
 17. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift
 18. Framställningar och förslag från styrelsen
 19. Motioner och förslag från medlemmar som inkommit skriftligt till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet
 20. Val av valberedning
 21. Vid årsmötet väckta frågor
 22. Mötets avslutande

Årsmötet bör också behandla de frågor som rekommenderas i årsmötesmaterial som föreningen erhåller från riksförbundet och bygdegårdsdistriktet.

 

 • 11. EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst en tiondel av föreningens medlemmar begär det med en skriftlig motivering.

På extra årsmöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelsen.

 

 • 12. KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Kallelse till årsmöte ska ske genom att annonsera publikt på bygden senast 14 dagar före mötet.

 

 • 13. MEDLEMSMÖTE

Medlemsmöte hålls när styrelsen finner att det är nödvändigt eller när minst en fjärdedel av föreningens medlemmar begärd etta skriftligt. Medlemsmöte skall endast diskutera specifika ärenden samt vara rådgivande.  

 

 • 14. KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE

Kallelse till medlemsmöte ska ske genom att annonsera publikt på bygden senast 7 dagar före mötet.

 

 

 • 15. STYRELSE

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av som minst nio (9) ledamöter och som mest elva (11). Målet skall alltid vara ett udda antal ledamöter.

Mandatperioden skall vara ett (1) för ordförande och två (2) år för kassör och övriga ledamöter. Styrelsen ska inom sig utse en vice ordförande och sekreterare på det konstituerande styrelsemötet som hålls i direkt anslutning till årsmötet.

En kontaktperson för uthyrning bör utses.

En kontaktperson för fastighetsfrågor bör utses.

En kontaktperson för brandskydd och säkerhet bör utses.

För att få aktuell information från riksförbundet och distriktet inom olika verksamhetsområden samt för att fördela arbetet i styrelsen kan föreningen också utse kontaktperson för kultur, försäkring, ungdom, miljö, landsbygdsutveckling, film/bio och hemsida.

 

 • 16. STYRELSENS SAMMANTRÄDEN

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst tre av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.

 

 • 17. STYRELSENS BESLUTSFÖRHET

Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

 

 • 18. STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen ska i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de uppgifter som Riksförbundet efterfrågar i årsrapporteringen.

Styrelsen ska föra en kontinuerligt uppdaterad medlemsförteckning.

Styrelsen äger med inteckning för skuld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

Styrelsen skall verka för ett hållbart samhälle och bedriva ett arbete med miljötänk.

 

 • 19. TECKNINGSRÄTT

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet för inköp vid belopp överstigande 50.000 SEK.  Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig för belopp understigande 50000 SEK.

Inköp överstigande 5000 SEK skall beslutas av styrelsen.

Vid ansökan om kontanta medel/bidrag från myndigheter, organisationer, kommuner, föreningar och liknande har ansökans undertecknare full teckningsrätt.

 

 • 20. RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.

Styrelsen ska senast 20 dagar före ordinarie årsmöte överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

 

 • 21. REVISORER

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av två (2) av ordinarie årsmöte utsedda revisorer. Revisorer utses för ett (1) år.

Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmötet.

 

 • 22. ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR

För ändring av dessa stadgar krävs 3/4-majoritet vid ett ordinarie årsmöte eller enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, därav minst ett ordinarie.

 

 • 23. VALBEREDNING

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Dessa skall väljas av årsmötet för en mandatperiod om ett (1) år.  

 

 • 24. UPPLÖSNING SAMT LIKVIDATION

Beslut om upplösning av föreningen eller om föreningens trädande i likvidation fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav en ordinarie. För att beslutet ska vara giltigt krävs 2/3-majoritet av de närvarande röstberättigade på det andra årsmötet. I kallelsen för detta möte ska framgå att upplösning eller likvidation är syftet med mötet.

Skulle föreningen upplösas ska föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt årsmötets beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

 

Ovanstående stadgar har antagits på årsmöte den 26 februari 2020.