För bygdegårdsförening med årsavgifter

§1

FIRMA

Föreningens firma är Hyssnabornas Bygdegårdsförening

 

§2

ÄNDAMÅL

Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att anskaffa och för framtiden driva en bygdegård med bl.a. samlingslokal. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som verkar i enlighet med rikets lagar.

Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till dem som hyr lokalen.

För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund

 

§3

SÄTE

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Marks kommun.  Västra Götalands län.

§4

INTRÄDE

Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

§5

AVGIFTER

Medlem betalar inträdesavgift och årsavgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av föreningsstämma.

§6

UTTRÄDE

Medlem, som önskar utträda ur föreningen, skall anmäla detta till styrelsen. Begäran skall göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad. Utträder medlem, har han ingen rätt till andel i föreningens vinst eller i föreningens tillgångar i övrigt. Föreningsstämman kan dock besluta annorlunda.

§7

UTESLUTNING

Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syften kan styrelsen, om den är enhällig, eller föreningsstämman utesluta medlemmen ur föreningen.

Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning, äger hänskjuta frågan till föreningsstämmans prövning.

Utesluts medlem, har han ingen rätt till andel i föreningens vinst eller i föreningens tillgångar.

§8

MEDLEMSFÖRTECKNING

Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress.

§9

ORGAN

Föreningens organ är:

 1. Föreningsstämma
 2. Styrelse
 3. Revisorer

§10

FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före den 15 mars.

Vid föreningsstämma har varje medlem, som ej begärt utträde eller uteslutits, en röst.

Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om icke sluten begärs. Votering vid personval skall ske med slutna sedlar.

Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Vid val avgör dock lotten.

§11

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av två justeringsledamöter att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
 5. Godkännande av kallelse
 6. Styrelsens redovisningshandlingar över det gångna räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Redovisning av budget- och verksamhetsplan
 12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
 13. Val av ordförande i föreningen
 14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
 15. Val av revisorer samt suppleanter
 16. Val av ombud och suppleanter till bygdegårdsdistriktets stämma
 17. Val av ombud till övriga föreningar.
 18. Val av valberedning
 19. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års årsavgift
 20. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före föreningsstämman
 21. Vid stämman väckta frågor.

Stämman bör behandla de frågor som rekommenderas i årsmötesmaterial, som föreningen erhåller från riks- och distriktsorganisationen.

§12

 KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA.

Styrelsen kan kalla till extra stämma. Styrelsen är skyldig att kalla till extra stämma när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall det inom 14 dagar kalla till sådant möte inom två månader från kallelsen

§13

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom annonsering i ortspressen senast 14 dagar före stämman.

§14

STYRELSE

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av 9 (nio) ledamöter. Ledamöter utses växelvis för två år. Ordförande väljs dock på ett år. Avgår ledamot före mandattidens utgång väljer medlemsmöte ersättare för den återstående delen av mandattiden.

§15

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst en av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.

§16

Till styrelsesammanträde skall vid förfall för ordinarie ledamot suppleant kallas.

Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

§17

Det åligger styrelsen att med iakttagande av dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.Styrelsen skall också i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de rapporter och upplysningar som Riksförbundet infordrar.

Styrelsen äger med inteckning för gäld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

§18

FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av den eller dem styrelsen därtill utser.

§19

RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.

Styrelsen skall senast 20 dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

§20

REVISORER

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie föreningsstämma utsedda revisorer. För revisorerna skall utses suppleant. Revisorer och suppleanter för dessa utses för ett år. Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie föreningsstämma.

§21

VALBEREDNING

Valberedning skall bestå av tre ledarmöter varav en skall vara sammankallande.

§22

ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR SAMT LIKVIDATION

Beslut om ändring av dessa stadgar krävs beslut på årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster. Beslut om föreningens trädande i likvidation fattas på två varandra följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie stämma. Beslutet skall ske med 2/3 av antalet avgivna röster.

§23

UPPLÖSNING

Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt föreningsstämmans beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

 

Ovanstående stadgar har antagits på föreningsstämma den 28 april 2003.

 

Stadgerevidering:

§14 Styrelse

Reviderad enligt beslut på årsmötet och enligt protokollets § 11 den 2011-03-07.

Styrelsens 2 (två) suppleanter väljs in som ordinarie ledamöter.