Om oss

Styrelsens vision

Vi i bygdegårdens styrelse arbetar för att bygdegården ska vara levande. Bygdegården ska vara en aktiv mötesplats i byn. Alla ska känna sig välkomna och delaktiga i bygdegården, gammal som ung. Aktiviteter ska ordnas regelbundet. Uthyrning är en viktig del i vårt arbete, det ger ekonomi och sammanhållning så att vi kan bevara vår bygdegård.

Ordförande
Peter Bonemark
070-605 65 34
Skicka e-post till Peter

Vice ordförande
Juhanni Ljungstrand
Skicka e-post till Juhanni

Sekreterare
Claes Sigfridsson
Skicka e-post till Claes

Kassör
Lotta Füri
070-605 65 34
Skicka e-post till peter

Ledamot
Lotta Johansson
070-329 20 02
Skicka e-post till Lotta

Ledamot
Anders Johansson

Ledamot
Markus Andersson
073-654 14 10
Skicka e-post till Markus

Ledamot
Annika Norén

Ledamot
Andreas Good

Ledamot
Tove Pertmann

Hyssna Bygdegårds historia

I början av 1930-talet var det några personer i Hyssna som pratade om att bygga en samlingslokal. Det var då frågan om att bygga en bygdegård. En av initiativtagarna var Gustav Persson Långared.

Den 31 oktober 1935 köpte Persson en tomt för byggandet av bygdegården. Tomten kostade 600:- kronor.

År 1936 utsågs en interim styrelse som bestod av följande personer: Amandus Johansson, Edvin Westberg, James Frigård, Erik Andrén, Johan Johansson, Osvald Jakobsson och Folke Eriksson. Styrelsens uppgift var att undersöka möjligheterna att kunna bygga en bygdegård och hur man skulle få pengar till bygget.

Den 27 maj 1936 hölls ett sammanträde med intresserade personer och med andelstecknarna. Det beslutades att bilda en bygdegårdsförening och den skulle heta Hyssna Bygdegårdsförening u.p.a. Det var en ekonomisk förening som bildades. En styrelse valdes och den bestod av ovannämnda personer. Till ordförande valdes James Frigård.

Förslag till stadgar antogs. Teckningslistor upprättades där intresserade fick teckna sig för en andel av 50:- kronor. De kunde även teckna sig för andelar som bidrog in natura – dagsverken och genom att skänka virke.

Persson sålde tomten till bygdegårdsföreningen och styrelsen fick i uppdrag att ordna med bygdegårdens uppförande i alla detaljer.

Bygdegården byggdes under hösten 1936 och blev färdig våren 1937.
Bygdegården har under åren fått stå pall för många fester och kalas, en period under 60-talet körde man kontinuerligt med allmän dans och en period under 70-talet med mycket Bingospel, då i Hyssna IF:s regi. Nu i många år har pensionärsdansen, eller som det idag kallas ”Trivseldans”, varit ett stadigt återkommande arrangemang, mycket populärt och ofta för fullt hus.
Under åren har vissa mindre renoveringar gjorts men ingen större renovering som lyft standarden till några högre höjder. Lokalen var av typisk 50-60-talsstil och blev allt mer sliten och omodern med åren dessutom med ett litet undermåligt kök med dålig standard, det gick inte att lockade den yngre generationen, det blev en typisk lokal för den äldre generationen som var van vid den gamla bygdegården.

Man kunde se i statistiken att större kalas och bröllop hade helt försvunnit, de flesta helgerna stod bygdegården tom. Antalet uthyrningar låg på 60-70 tillfällen per år under 1990-talet, med en delvis ny styrelse i början på 2000-talet fick man upp antalet uthyrningar till över 100 om året.

En förenings framtid är den yngre generationen, ungdomar och barn, dem hade vi helt tappat greppet om, så vad skulle vi göra?
”Vi måste renovera upp bygdegården till en standard som tilltalar även de yngre om inte bygdegården helt skall stå och förfalla”. Detta var inledningen till vad som nu skett de senaste åren med Hyssna Bygdegård.

Dåvarande ordföranden, Anders Davidsson, drog i gång ett renoveringsprojekt. Med mycket god hjälp kom så småningom en bra ritning fram med de förändringar som skulle göras. Bl.a. att huset skulle förlängas 2.40 för att få till ett större kök dessutom för att få plats med samtliga toaletter i entréhallen och ett trapphus för att kunna inreda övervåningen till en mindre möteslokal.

Renoveringen startade våren 2005 med mycket rivningsarbete innan själva renoveringen påbörjades. Överraskningarna kom ganska omgående då det visade sig att kvalitén på det gamla huset var betydligt mycket sämre än vi insett eller att det inte stämde med tidigare uppgifter. I princip allt VVS med avlopp och el fick göras om, brandsäkra huset efter dagens föreskrifter med gipsskivor i väggar och tak, golvbjälkar var i så dåligt skick att delar av golvet var tvungna att läggas om.

Nästa projekt som stod på tur var vår övervåning. Under några år höll arbetet på från ideella krafter och 2015 stod vår nya fräscha övervåning klar! På övervåningen finns en stor ljus och modern möteslokal för alla stora och små möten. Ett mindre kök med en gammal spris som prydnad samt en avdelning för barnen.

Med hjälp av statligt och kommunalt bidrag, sponsorer och ideella insatser har vi en fräsch och modern Bygdegård som passar utmärkt till kalas, bröllop, danstillställningar, kurser, utställningar m.m. Vårt kök på nedanvåning är utrustat med storköksmaskiner, vi har rymliga fräscha toaletter, vi har en ljud o bildanläggning som kan användas till disco eller för att visa bilder m.m.

Det ekonomiska överskottet av våra aktiviteter går till renovering och underhåll så att vi kan bevara vår bygdegård och göra fler roliga saker tillsammans!

Alla ska känna sig välkomna och delaktiga i bygdegården, gammal som ung. Genom arbete med hemsida och sociala medier hoppas vi kunna nå ut till fler med
inbjudningar, samt göra det lättare för dig som vill hyra.

Så går du och funderar på att arrangera egen tillställning så har vi lokalen för dig!

Men du, var ute i god tid! Vår bygdegård är det många som vill hyra.

 • 1. NAMN

Föreningens namn är Hyssnabornas Bygdegårdsförening.

 • 2. ÄNDAMÅL

Föreningen, som är partipolitiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalen sklla opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, enskilda, ideella organisationer, företag och offentliga myndigheter, som önskar använda lokalen förutsatt att de delar föreningens demokratiska värderingar.

Föreningen finns till på bygdens initiativ och ska bidra till lokal utveckling där den verkar. Genom kulturverksamhet och andra insatser ska föreningen erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka bygdens attraktionskraft för såväl vuxna som barn och ungdomar.

För att främja sitt ändamål ska föreningen samarbeta med liknande organisationer och lokala föreningar samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

 • 3. HEMVIST OCH FÖRENINGSFORM

Föreningen är en ideell förening med hemvist i Marks kommun, i Västra Götalands län.

 • 4. INTRÄDE

Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening, stiftelse, annan organisation, familj eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och ändamål.

 • 5. AVGIFTER OCH MEDLEMSKAP

Medlem är den som betalar avgift enligt överenskomna regler och med belopp som årligen fastställs av årsmötet.

 • 6 a. UTESLUTNING

Bryter medlem mot dessa stadgar, på annat sätt skadar föreningen, motarbetar dess syften eller avstår från att erlägga avgifter enligt överenskommelse kan styrelsen utesluta medlemmen ur föreningen.

Medlem som motsätter sig uteslutningsbeslutet kan genom en skriftlig begäran inom 30 dagar hänskjuta beslutet till kommande årsmöte.

 • 6 b. UTTRÄDE

Medlem, som önskar utträda ur föreningen, skall anmäla detta till styrelsen. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej.

 • 7. MEDLEMSFÖRTECKNING

Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning över föreningen medlemmar. Medlemsförteckningen skall följande gällande lagstiftning.

 • 8. ORGAN

Föreningens organ

 1. Årsmöte
 2. Medlemsmöte
 3. Styrelse
 4. Revisorer
 5. Valberedning
 • 9. ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte hålls årligen tidigast den 1 januari och senast den 15 mars.  Vid årsmötet har varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Om votering begärs i personval genomförs alltid sluten omröstning. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

 • 10. VID ORDINARIE ÅRSMÖTE SKA FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLAS:
 1. Val av mötesordförande och sekreterare
 2. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
 3. Val av två rösträknare
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Godkännande av kallelse
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det gångna året
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
 10. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 12. Val av ordförande i föreningen
 13. Val av övriga styrelseledamöter
 14. Val av revisorer
 15. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma
 16. Val av ombud till övriga föreningar.
 17. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift
 18. Framställningar och förslag från styrelsen
 19. Motioner och förslag från medlemmar som inkommit skriftligt till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet
 20. Val av valberedning
 21. Vid årsmötet väckta frågor
 22. Mötets avslutande

Årsmötet bör också behandla de frågor som rekommenderas i årsmötesmaterial som föreningen erhåller från riksförbundet och bygdegårdsdistriktet.

 • 11. EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst en tiondel av föreningens medlemmar begär det med en skriftlig motivering.

På extra årsmöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelsen.

 • 12. KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Kallelse till årsmöte ska ske genom att annonsera publikt på bygden senast 14 dagar före mötet.

 • 13. MEDLEMSMÖTE

Medlemsmöte hålls när styrelsen finner att det är nödvändigt eller när minst en fjärdedel av föreningens medlemmar begärd etta skriftligt. Medlemsmöte skall endast diskutera specifika ärenden samt vara rådgivande.  

 • 14. KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE

Kallelse till medlemsmöte ska ske genom att annonsera publikt på bygden senast 7 dagar före mötet.

 • 15. STYRELSE

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av som minst nio (9) ledamöter och som mest elva (11). Målet skall alltid vara ett udda antal ledamöter.

Mandatperioden skall vara ett (1) för ordförande och två (2) år för kassör och övriga ledamöter. Styrelsen ska inom sig utse en vice ordförande och sekreterare på det konstituerande styrelsemötet som hålls i direkt anslutning till årsmötet.

En kontaktperson för uthyrning bör utses.

En kontaktperson för fastighetsfrågor bör utses.

En kontaktperson för brandskydd och säkerhet bör utses.

För att få aktuell information från riksförbundet och distriktet inom olika verksamhetsområden samt för att fördela arbetet i styrelsen kan föreningen också utse kontaktperson för kultur, försäkring, ungdom, miljö, landsbygdsutveckling, film/bio och hemsida.

 • 16. STYRELSENS SAMMANTRÄDEN

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst tre av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.

 • 17. STYRELSENS BESLUTSFÖRHET

Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

 • 18. STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen ska i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de uppgifter som Riksförbundet efterfrågar i årsrapporteringen.

Styrelsen ska föra en kontinuerligt uppdaterad medlemsförteckning.

Styrelsen äger med inteckning för skuld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

Styrelsen skall verka för ett hållbart samhälle och bedriva ett arbete med miljötänk.

 • 19. TECKNINGSRÄTT

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet för inköp vid belopp överstigande 50.000 SEK.  Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig för belopp understigande 50000 SEK.

Inköp överstigande 5000 SEK skall beslutas av styrelsen.

Vid ansökan om kontanta medel/bidrag från myndigheter, organisationer, kommuner, föreningar och liknande har ansökans undertecknare full teckningsrätt.

 • 20. RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.

Styrelsen ska senast 20 dagar före ordinarie årsmöte överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

 • 21. REVISORER

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av två (2) av ordinarie årsmöte utsedda revisorer. Revisorer utses för ett (1) år.

Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmötet.

 • 22. ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR

För ändring av dessa stadgar krävs 3/4-majoritet vid ett ordinarie årsmöte eller enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, därav minst ett ordinarie.

 • 23. VALBEREDNING

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Dessa skall väljas av årsmötet för en mandatperiod om ett (1) år.  

 • 24. UPPLÖSNING SAMT LIKVIDATION

Beslut om upplösning av föreningen eller om föreningens trädande i likvidation fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav en ordinarie. För att beslutet ska vara giltigt krävs 2/3-majoritet av de närvarande röstberättigade på det andra årsmötet. I kallelsen för detta möte ska framgå att upplösning eller likvidation är syftet med mötet.

Skulle föreningen upplösas ska föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt årsmötets beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

Ovanstående stadgar har antagits på årsmöte den 26 februari 2020.

General Data Protection Regulation – GDPR

Personuppgiftsansvariga för Hyssnabornas bygdegårdsförening är aktuell styrelse.

Kontaktas via mail: ellinor@creatus.se.
Styrelsen behandlar namn, adress, mejladress och personnummer för att föra medlemsförteckning över aktiva medlemmar i föreningen. Medlemsförteckningen uppdateras löpande med nya medlemmar och de som begärt utträde ur föreningen.

Styrelsen för kontaktlista (namn, adress, telefonnummer och mejladress) över aktiva styrelseledamöter för utskick av kallelser, dela information och kontakt mellan möten.

Uppgifter från hyrestecknare innefattar namn, adress, telefonnummer och person eller organisationsnummer. Signerat hyreskontrakt sparas i 7 år efter skatteverkets regler om bokföring.

Föreningen hanterar inbetalningar genom bankgiro och Swish. Dessa innefattar namn och bankreferens samt telefonnummer från Swish.

Som medlemmar i Bygdegårdarnas riksförbund rapporterar styrelsen årligen antalet aktiva medlemmar i föreningen. Inga personuppgifter på individnivå lämna ut.

Som medlem har varje enskild individ egen rätt att få reda på vilka uppgifter som hanteras. Kontakta aktiv styrelse för information och korrektion. Varje individ har rätt att begära utträde ur föreningen när som helst under pågående år.

Om tidigare medlem förnyar sitt medlemskap efter årsmötet sparas uppgifterna till dess att personen väljer att avsluta sitt medlemskap. Om medlemskapet inte förnyas sparas uppgifterna i max 18 månader för att därefter raderas. Om en medlem aktivt väljer att avsluta sitt medlemskap i förtid raderas individens uppgifter utan onödigt dröjsmål eller senast inom en månad (30 dagar).

Vid misstanke om att uppgifterna behandlas på fel sätt ber vi er kontakta den aktiva styrelsen för information.

Om misstanke kvarstår vänligen kontakta Datainspektionen för inlämnande av klagomål.

Vid personuppgiftsincident skall styrelsen rapportera till Datainspektionen.

www.datainspektionen.se

Ordförande:
Peter Bonemark
070-605 65 34
Skicka e-post till peter